เรียนภาษาพัฒนาสมอง การเรียนภาษาที่ได้มากกว่าเเค่ภาษา หลักสูตรของ ThinkPhonics นั้น เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเเบบ Phonics มาจาก The Riggs Institute, USA โดย ยึดหลักการฝึกแบบ Multi-Sensory ผ่านประสาททั้ง 4 คือ ตาดู หูฟัง ปากพูด มือเขียน ซึ่งเป็นการช่วย กระตุ้นให้สมองสร้างเส้นใยที่เชื่อมโยงประสาททั้ง 4 ส่วนให้บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Brain Based) จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆ

 
 
Remember Me?
forget password