เรียนภาษาพัฒนาสมอง การเรียนภาษาที่ได้มากกว่าเเค่ภาษา หลักสูตรของ ThinkPhonics นั้น เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเเบบ Phonics มาจาก The Riggs Institute, USA โดยยึดหลักการฝึกแบบ Multi-Sensory ผ่านประสาททั้ง 4 คือ ตาดู หูฟัง ปากพูด มือเขียน ซึ่งเป็น การช่วยกระตุ้นให้สมองสร้างเส้นใยที่เชื่อมโยงประสาททั้ง 4 ส่วนให้บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Brain Based) จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆ ( อายุ 3 - 11 ปี ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password