การเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาโจทย์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ให้เด็กๆ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระบบ " MATHs WORLD "

( อายุ 4 - 12 ปี ใช้เวลาเรียน 1 - 2 ชั่วโมง/ครั้ง) 

Pre Maths Test !
Date : Saturday 23 June 2012 
Time : 9.00 am - 5.00 pm 

 

 
 
Remember Me?
forget password