คอร์สพิเศษสำหรับน้องอนุบาล เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตและคาทอลิค (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมด้านเชาวน์ปัญญาของเด็กเป็นสำคัญ ตั้งแต่การฝึกด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกความเหมือน-ความต่าง การจัดลำดับเหตุการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย เหตุผล และการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ และคำสั่งที่กำหนดให้ทำ อีกทั้งสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้แก่เด็กก่อนการสอบจริง

(ติวสอบโรงเรียนสาธิต ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/ครั้ง)

 
 
Remember Me?
forget password