คอร์สพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใช้เหตุผล การซักถามปัญหาให้คิดเชิงเหตุผล ผ่านเกม ของเล่น สื่อการสอน และกิจกรรม ให้เด็กมีทักษะการวางแผนทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งฝึกการเรียนรู้ ทางสังคมอันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต และนำไปสู่เจตคติต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อไป

( 6 – 12 ปี ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password