คอร์สพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผ่านเกม ของเล่น สื่อการสอน และกิจกรรม โดยการใช้กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม การถามตอบกับคุณครู และการนำไปใช้ด้วยการ ทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะ ให้เด็กสามารถประกอบแก่นทักษะการคิดที่ฝึกฝนแล้ว เป็น กระบวนการคิดที่เป็นระบบได้

( 4 – 5 ปี ใช้เวลาเรียน 1.30 ชั่วโมง/ครั้ง)

 
 
Remember Me?
forget password