คอร์สเสริมสร้างแก่นทักษะการคิด ผ่านเกม ของเล่น สื่อการสอน โดยการใช้กิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม การถามตอบกับคุณครู และการนำไปใช้ด้วยการทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับทักษะ ให้เด็กมีความ สนุกสนานกับการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อมัดเล็ก

( 3 – 4 ปี ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password