คอร์สเสริมสร้างพัฒนาแก่นทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่น้องยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในโรงเรียน หรือการเรียนเป็นกลุ่ม ( อายุ 2.6 – 3 ปี ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password