คอร์สพัฒนาแก่นทักษะการคิดพื้นฐานด้านต่างๆให้กับเด็กผ่านกิจกรรมของเล่น นิทาน มือตาสัมพันธ์ ประสาทสัมผัสและศิลปะ ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของ เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

( 1.8 – 3 ปี ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง )

 
 
Remember Me?
forget password